Community Forums

Welcome to the new FooFightersLive.com discussion forums. We're using new software but your old logins still work, all data has been carried over!

I'll be letting you know about some of the new features and layouts of the forum ASAP but most of it should be pretty intuitive.

Volunteer music

edited January 29 in Recording Surfacing
"Roger Daltry biểu diễn với ban nhạc của mình và đã có Dave Grohl ngồi trong Dave cũng đã làm một tập âm thanh solo 45 phút.Tất cả ở sân sau trong Pacific Palisades! Robert Plant và ban nhạc Joy đã biểu diễn một số kinh điển của Zepplin cũng như vật liệu mới , Tất cả các khoản tiền thu được đều được chuyển đến Quỹ Thiếu niên Ung thư và Chương trình Nhập viện Dành cho Trẻ Sơ sinh (ECPHP). Xin vui lòng đóng góp "


Sign In or Register to comment.